Заварени арматурни мрежи


Богата гама заварени мрежи с диаметър на пръчките от 4 до 8 mm, размер на карето от 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20 cm

 

Арматура за стоманобетонни конструкции


Арматурата се заготвя по проект на клиента

 
   

Общи условия

НА БОДАМЕТ ЕООД
I.Дефиниции:

За целите на настоящите общи условия /ОУ/ използваните думи и изрази имат следното значение:

1. "БОДАМЕТ" ЕООД е търговско дружество, регистрирано с ЕИК: 130471991.

2.“Клиент“ е всяко лице, което има с "БОДАМЕТ" ЕООД сключен писмен договор или постигната неформална /устна/ договореност. Клиент е и лице, което е  направило поръчка или е приело оферта, както и всяко лице, в полза на което "БОДАМЕТ" ЕООД е издало фактура

3. „Стоки“  са продукти от търговската номенклатура на "БОДАМЕТ" ЕООД, а именно: заварени арматурни мрежи, оградни мрежи, арматура за стоманобетонни конструкции, фиксатори, телове, арматурни скелети, метали – винкели, тръби и профили, както и други. /изброяването е примерно/

4. ,,Оферта‘‘ е търговското предложение на "БОДАМЕТ" ЕООД.

5. „Приемане на оферта“ – изявление или действие по приемане офертата на "БОДАМЕТ" ЕООД.

6. ,,Поръчка‘‘ е заявка от клиент за изработка и/или продажба на стоки, вкл. заявка по телефон, по електронен път, факс или по друг начин.

7. „Приемане на поръчка“ - изявление или действие по приемане на поръчката/заявката.

8. “Договор“ е обективирана в писмена форма договореност между "БОДАМЕТ" ЕООД и Клиента, в т.ч. писмено споразумение, фактура или друга писмена договореност.

9. ,,Предаване на стоката” е предоставяне на стоката в държане на Клиента.

10. ,,Изделия‘‘ са продукти изработени от "БОДАМЕТ" ЕООД по чертеж, спецификация, проект или дадени указания от Клиента.

11. ,,Явни недостатъци‘‘ са тези, които при обикновен оглед могат да бъдат установени.

12. ,,Скрити недостатъци‘‘ са тези недостатъци, които не са видими с просто око и които се дължат на нарушение на материала или в процеса на производство на изделията, които водят до промяна в свойствата и характеристиките на изделията и препятстват употребата им по предназначение.

II. Обхват и приложение на общите условия:

1. Настоящите Общи условия са приложими и уреждат отношенията между "БОДАМЕТ" ЕООД и Клиента, възникнали във връзка с осъществяваната от "БОДАМЕТ" ЕООД дейност.

2. При несъответствие между настоящите Общи условия и договореностите по конкретните договори, предимство имат конкретните уговорки между страните.

3. Всички договорености, които се отклоняват от настоящите общи условия трябва да са установени изрично и в писмена форма между "БОДАМЕТ" ЕООД  и Клиента.

4. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия е приложима действащата нормативна уредба.

III. Поръчка:

1.Търговските отношения между Клиента и "БОДАМЕТ" ЕООД  възникнат по силата на отправено от Клиента до "БОДАМЕТ" ЕООД запитване за доставка на стоки или изработка на изделие. Запитването може да бъде в писмена форма /вкл по имейл/ или устно/ по телефон /и др.

2."БОДАМЕТ" ЕООД предоставя оферта, която съдържа необходимата информация относно бъдещата сделка.

3. Офертата се смята за приета, ако Клиентът писмено или с мълчаливи действия извърши нейното приемане, за каквото се счита едно или повече от следните действия: плащане в цялост или частично на цената; приемане на стоката; транспортиране на стоката и други.

4. Стоката се съпровожда с данъчна фактура, стокова разписка и/или друг уговорен от страните документ.

IV. Доставки:

1. "БОДАМЕТ" ЕООД предоставя стоката на Клиента по един от следните начини:

- в складовата база на "БОДАМЕТ" ЕООД. Предаването на стоката се доказва с подписване на Стокова разписка или приемо-предавателен протокол, или фактура или друг писмен документ.

- чрез превозвач. Предаването на стоката в този случай се удостоверява с товарителница или друг документ. Разноските по транспортирането на стоката са за сметка на Клиента, освен ако не е уговорено други.

2. Стоката се смята за предадена с предоставянето й от "БОДАМЕТ" ЕООД на превозвач или на лице, което е посочило, че е оторизирано да получи стоката. 

3. При забележки относно превоза, отношенията се уреждат между клиента и превозвача.

4. "БОДАМЕТ" ЕООД не носи отговорност за неточно посочен от Клиента адрес за доставка.

5.Стоката се смята за приета от Клиента, ако същата е получена от лице, което е заявило, че е натоварено да получи стоката и ако Клиентът не е посочил предварително и писмено друго лице, което да получи стоката.

6. "БОДАМЕТ" ЕООД си запазва собствеността върху стоките до момента на тяхното пълно заплащане.

7. При неплащане в установения срок на стоките, "БОДАМЕТ" ЕООД има право да ги вземе обратно от Клиента или от трето лице, в чието държание се намират, без това да се счита за самоуправство.

8. "БОДАМЕТ" ЕООД има право едностранно да удължава уговорените срокове за доставка със 7 /седем/ работни дни, за което информира Клиента писмено или устно.

V. Изработка

"БОДАМЕТ" ЕООД извършва  изработка със свои материали на изделия по чертеж, спецификация, проект или дадени указания от Клиента по друг начин.

Отговорност за неточности относно чертежите носи Клиента.

Отговорност относно по-нататъшното приложение на изделието се носи от Клиента.

VI. Права и задължения на страните:

1. "БОДАМЕТ" ЕООД има следните права и задължения:

1.1. Да изпълнява задълженията си по договора с грижата на добър търговец;

1.2. Да изработи поръчаните от Клиента продукти, съгласно посочените в заявката/проекта/ параметри.

1.3. Да уведоми клиента писмено или по телефон, че стоката е готова да бъде доставена/експедирана.

1.4. Да предаде стоката на Клиента при условията на постигнатите договорености.

1.5. Да получи уговорената цена за продуктите. Същата е дължима авансово и преди предаване на стоката/изделието ако не е уговорено друго писмено между страните.

2. Клиентът има следните права и задължения:

2.1. Да получи поръчаните продукти в установените срокове, но не по-късно от 7 дни от уведомяването му за готовността за доставка или за готовност за експедиране.

2.2.В случай, че доставката се извършва на адреса на Клиента, последният е задължен да приеме лично доставката или да осигури свой представител за приемане на доставката, както и за подписване на съответните документи за доставката

2.3. Клиентът няма право да откаже да приеме стоката/изделието, ако отговаря на заявката.

2.4. Клиентът има право да прави рекламации относно качеството или количеството на изработените продукти при  условията и сроковете на настоящите ОУ.

2.5. Клиентът се задължава да осъществява входящ контрол (относно количеството и качеството) [B1] на получаваните стоки и да проучва на своя отговорност обявените от „БОДАМЕТ“ ЕООД или завода-производител свойства и характеристики на стоките. Клиентът носи отговорност за последващото влагане и преработка на стоките/изделията.

2.6. Да заплати фактурираната сума или уговорено възнаграждение за уговорените стоки/изделия съгласно настоящите ОУ. Ако друго не е уговорено писмено между страните, възнаграждението от Клиента е дължимо най-късно при предаване на стоката/изделията.

2.7.Да посочи писмено имената на своите представители, упълномощени да правят заявки или да получават стоките. При промяна на тези лица да уведоми "БОДАМЕТ" ЕООД за промяната, най-късно до изпълнение на направена заявка. При неизпълнение на това задължение, Клиентът не може да прави възражения за действия на лица без представителна власт.

VII. Плащания:

1. За заплащане на продажната цена от Клиента в полза на "БОДАМЕТ" ЕООД са валидни условията, които се съдържат в офертата и/или в потвърждението на поръчката, и/или в проформа-фактурата, и/или във фактурата.

2. При наличие на няколко задължения и постъпило плащане от Клиента се погасяват най-старите фактури/задължения, независимо от изписаното основание за плащането.

3. В случай, че Клиентът забави плащания към "БОДАМЕТ" ЕООД с повече от 20 дни, всички задължения на Клиента, произтичащи от договора или от други отношения с "БОДАМЕТ" ЕООД, стават незабавно изискуеми и ликвидни без да е необходимо да се уведомява за това Клиента.

4. Ако Клиентът има забава в плащанията по други поръчки, тогава "БОДАМЕТ" ЕООД има право да задържи следващата поръчка /да не предаде и/или достави стоката/ докато не бъде погасено задължението по предходните поръчки.

5. "БОДАМЕТ" ЕООД разполага с правата по предходната точка и тогава, когато възникнат основателни съмнения в платежоспособността на Клиента.

VIII. Отговорности:

1. "БОДАМЕТ" ЕООД отговаря, ако продадените стоки имат недостатъци, които съществено влияят върху техните качества и годност за обичайна употреба.

2.Отговорността се определя по следния начин:

- При доставка на стока, негодна за ползване по предназначение, "БОДАМЕТ" ЕООД се задължава да достави за своя сметка същата или еквивалентна стока, която да отговаря на установените изисквания за качество. Разходите по повторната доставка в този случай са за сметка на "БОДАМЕТ" ЕООД.

- В случай, че доставената стока е с несъществени отклонения от изискванията и може да се ползва по предназначение, тогава "БОДАМЕТ" ЕООД прави отбив от цената, съответен на отклонените изисквания.

3. Евентуалните забележки относно явни недостатъци, несъответствие в количеството и/или размер, трябва  да се направят при нейното приемане и да се отразяват писмено от Клиента. При липса на отразени писмени забележки от страна на Клиента при приемане на стоката, последващи рекламации в тази част, не се допускат.

4.Възражения относно скрити недостатъци се допускат ако същите са направени в срок до 20 дни от тяхното откриване, но не по-късно от 2 месеца от предаване на изделието и преди нейното влагане или последваща преработка.

4.1. Клиентът е длъжен да уведоми писмено "БОДАМЕТ" ЕООД в указания в предходната точка срок за проявилите се скрити недостатъци. В рекламацията се посочват вида и количеството на стоката/изделието със скрити недостатъци; описание на установените недостатъци; снимков материал за онагледяване на проявилия се недостатък и други.

5. ,,БОДАМЕТ” ЕООД предприема във възможно най-кратък срок, който не може да е по-дълъг  от 14 дни от уведомяване, действия по проверка на рекламацията.  Тези действия могат да включват оглед и изпитване на продукта, предмет на рекламацията.

6. При направена рекламация Клиентът се задължава да пази стоката с грижата на добър търговец до получаване на указания от  страна на "БОДАМЕТ" ЕООД относно стоката.

7.Не се допускат рекламации на стоки, които са вложени в употреба. Стоката, предмет на рекламацията трябва да се съхранява от Клиента във вида и в състоянието, в което е закупена.

8. "БОДАМЕТ" ЕООД не носи отговорност за несъответствие на стоката със посоченото в сертификата от завода производител.

9. Отговорността на "БОДАМЕТ" ЕООД е ограничена до получената от дружеството стойност на стоката. Максималната отговорност за вреди не може да надвишава стойността на закупената и платена на "БОДАМЕТ" ЕООД стока.

10. Всички рискове относно стоките преминават към Клиента от момента на предаването им от "БОДАМЕТ" ЕООД.

10. "БОДАМЕТ" ЕООД не носи отговорност за увреждане на стоката, възникнало поради неправилно транспортиране, ползване, съхранение, употреба, физическо и/или химическо въздействие, несвързано с обичайното предназначение на стоката или друга експлоатация.

11 "БОДАМЕТ" ЕООД  не отговаря пред Клиента, ако информацията в документите за поръчка е неточна или невярна.

12.„ БОДАМЕТ“ ЕООД има право да откаже да приеме заявка за изпълнение  или да се откаже от приета заявка, ако са възникнали основателни причини за това. В този случай, "БОДАМЕТ" ЕООД се задължава да уведоми за отказа Клиента и да върне получения аванс. В този случай "БОДАМЕТ" ЕООД не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи и други.

IX. Обезщетения:

1. Всяка фактура обективира постигнато съгласие между Клиента и „БОДАМЕТ“ЕООД за съответната търговска сделка.  Фактурата има и характер на покана за плащане, след връчване на която „БОДАМЕТ“ЕООД може да начислява неустойка за забавено плащане.

2.При забава на Клиента в плащане на задължения по издадени фактури, същият дължи на "БОДАМЕТ" ЕООД неустойка в размер на 0,5% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от стойността на съответната фактура. Ако не е уговорено друго, неустойката се начислява от деня, следващ датата на фактурата.

3. Неустойката за забава в плащанията се дължи и ако впоследствие облигационните отношения между страните се прекратят или развалят.

4. "БОДАМЕТ" ЕООД си запазва правото да иска обезщетение за вреди, надхвърлящи размера на уговорената неустойка, ако последните са пряка и непосредствена последица от действия или бездействия на Клиента.

5.  При забава на Клиента в получаване на стока се дължи неустойката за забава по т.1 от настоящия раздел.

6. В случай, че Клиента забави получаване на стоката с повече от 2 месеца, тогава "БОДАМЕТ" ЕООД има право да задържи стоката, както и да задържи полученото плащане под формата на отметнина и да се разпореди по своя преценка с невзетата стока.

7. "БОДАМЕТ" ЕООД не отговаря за неизпълнение на договор, причинено от непреодолима сила /природно бедствие, пожар, война, обществени размирици, акт на държавен или друг орган, в т.ч. данъчната администрация и др./ При настъпване на непреодолима сила "БОДАМЕТ" ЕООД уведомява Клиента за настъпилата невъзможност.

8. При отказ на Клиента да получи стоката/изработката след като заявката е приета от страна на „БОДАМЕТ“ЕООД и по нея е започнало изпълнение, се дължи пълния размер на уговореното възнаграждение.

9. Ако БОДАМЕТ“ ЕООД е изпълнило част от поръчката и по-нататъшното изпълнение на същата се окаже невъзможно ,„БОДАМЕТ“ЕООД има право да получи възнаграждение за изпълнената част от доставката/услугата.

Х. Прекратяване на отношенията:

1. Отношенията между "БОДАМЕТ" ЕООД и Клиента могат да се прекратяват на някое от следните основания:

- по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

- с 1-месечно писмено известие, отправено от едната до другата страна. Срокът по направено от Клиента предизвестие ще започне да тече след като се погасят всички задължения към "БОДАМЕТ" ЕООД.

- с едностранно уведомление и без предизвестие, отправено от "БОДАМЕТ" ЕООД до Клиента, при забава на последния в плащане на дължими суми по договор с повече от 30 дни или при нарушаване на постигната договореност.

2. С отправяне на известие за разваляне на договореност между „БОДАМЕТ“ЕООД и Клиента, всички задължения към „БОДАМЕТ“ЕООД стават незабавно изискуеми.

ХI. Правораздаване

1. Всички спорове, които са възникнали между "БОДАМЕТ" ЕООД и Клиента се решават със сключено между страните споразумение. При невъзможност да бъде постигнато споразумение, споровете се отнасят за решаване пред едноличен арбитър към Арбитражния съд при БТПП, съгласно правилника на този съд за решаване на дела от едноличен арбитър. Арбитърът, който ще решава спора, се определя от председателя на АС БТПП.

XII. Конфиденциалност и Други условия

1. ,,БОДАМЕТ“ ЕООД запазва правото си на едностранна промяна в услугите, стоките, техните параметри, характеристики, цени, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира Клиента чрез публикуване на информация на сайта си на адрес: www.bodamet.bg.

2. "БОДАМЕТ" ЕООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на стоките,  и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

3. Страните по настоящия договор приемат, че цялата информация, станала им известна в срока на действие на облигационните отношение между тях, ще бъде разглеждана като конфиденциална и като такава не трябва да бъде разкривана, освен ако това не е необходимо за изпълнение на ангажиментите и за защита правата на страните. Конфиденциална информация по смисъла на настоящите общи условия представлява едно или повече от следните обстоятелства: пазарна информация, в т.ч. уговорени цени и отстъпки, разходи; уговорен кредитен лимит и обезпечения; срок на отложени плащания; схеми на работа; техническа, финансова или друга информация за "БОДАМЕТ" ЕООД

3.1. В случай, че Клиента наруши или стане причина за нарушаването на задължението за конфиденциалност, в това число ако наруши това задължение чрез наети от него лица, "БОДАМЕТ" ЕООД има право едностранно да прекрати отношенията между тях като отправи писмено уведомление до другата страна.

3.2. Освен правото да развали договора, "БОДАМЕТ" ЕООД може да иска обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи.

5. Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат в писмена форма, която ще се смята за спазена  при отправянето им на адрес, вкл. Електронен адрес, посочен от Клиента или обявен от последния в Търговския регистър. При промяна на адресите (вкл. административен или електронен адрес), Клиентът е длъжен да уведоми "БОДАМЕТ" ЕООД до 3 дни за тези промени. В противен случай, изпратената кореспонденция на старите адреси се смята за редовно връчена. Същото правило важи и при промяна на посочените лица за подписване на протоколи, заявки, фактури и др.

6. Промяната на настоящите Общи условия се извършва едностранно от "БОДАМЕТ" ЕООД. Клиентът може да се запознае с променения/допълнен вариант на Общи условия на уеб сайта на "БОДАМЕТ" ЕООД или на друга осигурена от последния платформа, която се посочва допълнително на Клиента.

7. Променените/изменени и допълнени/ общи условия  имат действие спрямо Клиента след изтичане на 5-дневен срок от публикуването им.  Ако клиентът не изпрати писмено възражение в рамките на посочения срок се счита, че същият се е съгласил с направените промени /допълнения в Общите условия и последните, вкл. с промените и допълненията стават приложими в отношенията между страните.

8. Настоящите Общи условия са валидни и уреждат отношенията между "БОДАМЕТ" ЕООД и Клиента до тяхното окончателно приключване.

9. Настоящите Общи условия са свободно достъпни на интернет страницата на "БОДАМЕТ" ЕООД,  а именно: www.bodamet.bg.

Настоящите общи условия са приети от "БОДАМЕТ" ЕООД и са в сила от  19.03.2018г

Производствено складова база - София
София, Околовръстен път № 163

тел: 02 / 860 12 91
тел./Факс: (02) 860 12 25
мобилен: 0888 90 37 19
e-mail: bodamet@abv.bg

  НачалоПродуктиЗа насЦениОбщи условияПартньориГалерияКонтакти
БЪЛГАРСКИ ENGLISH